top of page

เทศบาลบึงยี่โถ


โครงการ เทศบาลบึงยี่โถ

ลักษณะงาน อาคารกิจกรรม

ที่ตั้ง รังสิต นครนายก คลอง 4 จ.ปทุมธานี

โซนที่ทำการปรับพื้น ลานกิจกรรม ทางเดิน และ ลานเอนกประค์

ขนาดพื้นที่ 1500 ตารางเมตร

ระยะเวลา 18 วัน

ลาย europian fan สี A G023

Random stone สี A R019

London cobble สี A Y010

งานแล้วเสร็จ พฤษภาคม 2559


bottom of page