top of page

โครงการเวลเนสซิตี้


ชื่อโครงการ โครงการเวลเนสซิตี้

ลักษณะโครงการ โรงแรมและศูนย์สุขภาพคุณภาพชีวิต

ที่ตั้ง บางไทร อยุธยา

โซนการดำเนินงาน บริเวณ ทางเข้า

ขนาดพื้นที่ 650 ตารางเมตร

ระยะเวลา ทำงาน 10 วัน

ชนิดคอนกรีต Europian fan สี A R019

งานแล้วเสร็จสิงหาคม 2560

bottom of page