top of page

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ


ชื่อโครงการ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

ที่ตั้ง พระราม 9 ถนนเพรชพระราม กรุงเทพมหานคร

โซนการดำเนินงาน บริเวณพื้นทางเดินโดยรอบ

ขนาดพื้นที่ 800 ตารางเตร

ระยะเวลา ทำงาน 10 วัน

ชนิดคอนกรีต ลาย 4x4 แกรนิต สี A B004

การทำงานแบ่งการเข้าเป็น ทำทีละโซน

งานแล้วเสร็จ ตุลาคม 2560

bottom of page