top of page

โรงเรียนนายร้อยสามพราน


ชื่อโครงการ โรงเรียนนายร้อยสามพราน

ลักษณะโครงการ โรงเรียน

ที่ตั้ง นครปฐม

โซนการดำเนินงาน บริเวณลานปาณะดิษ

ขนาดพื้นที่ 5,000 ตารางเตร

ระยะเวลา ทำงาน 45 วัน

ชนิดคอนกรีต ลาย แอชล่า คัทสโตน สี A R016

งานแล้วเสร็จ ตุลาคม 2560

bottom of page