top of page

แกรนด์บางกอกบูลเลอวาด


ชื่อโครงการ แกรนด์บางกอกบูลเลอวาด

ลักษณะโครงการ บ้านพักส่วนตัว

ที่ตั้ง ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า

โซนการดำเนินงาน พื้นบริเวณทางเข้า

ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร

ระยะเวลา ทำงาน 2 วัน

ชนิดคอนกรีต ลาย random stone สี AR019

งานแล้วเสร็จ ธันวาคม 2560

bottom of page