top of page

โครงการบ้านภัสสร


ชื่อโครงการบ้านภัสสร

ลักษณะโครงการ บ้านจัวอย่าง

ที่ตั้ง รังสิต คลอง สาม ปทุมธานี

โซนการดำเนินงาน พื้นบริเวณด้านหน้าทางเข้า

ขนาดพื้นที่ 320 ตารางเมตร

ระยะเวลา ทำงาน 4 วัน

ชนิดคอนกรีต ลาย stone texture สี A B005

งานแล้วเสร็จ ธันวาคม 2560

bottom of page