top of page

CEO HOUSE


โครงการ บ้าน CEO

ลักษณะงาน บ้านอยู่อาศัย

ที่ตั้ง ติวานนท์ จ.นนทบุรี

โซนที่ทำการปรับพื้น ถนน และ จอดรถ

ขนาดพื้นที่ 250 ตร.ม.

ลาย appien stone

สี A B026

งานแล้วเสร็จ 2558


bottom of page