top of page

โครงการบ้านตำรับไทย


สถานที่ตั้ง คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริเวณ ถนนจอดรถ หน้าสำนักงาน ขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร ระยะเวลา ติดตั้ง 3 เฟส ประมาณ 20 วัน งานแล้วเสร็จ เมษายน 2562

bottom of page