top of page

สวนปทุมวนานุรักษ์


ชื่อโครงการ โครงการสวนปทุมวนานุรักษ์

ลักษณะโครงการ สวนสาธารณะ (สวนของพ่อ ) สถานที่ตั้ง เขตปทุมวัน กรุงเทพ โซนการดำเนินงาน คือ บริเวณ ด้านหน้า ทางเข้าสวน ขนาดพื้นที่ ประมาณ 500 ตร.ม. ระยะเวลา 2 part รวม 10 วัน งานแล้วเสร็จ 30 เมษายน 2561

ชนิดคอนกรีต ลาย 6" granite สี A B026

bottom of page