top of page

KHUN VITARN'S HOUSE


โครงการ บ้านคุณวิธาร

ลักษณะงาน บ้านอยู่อาศัย

ที่ตั้ง จ. กาญจนบุรี

โซนที่ทำการปรับพื้น ถนน และ จอดรถ

ขนาดพื้นที่ 250 ตร.ม.

ระยะเวลา 4 วัน

ลาย 4" granite

สี A B005

สี A B026

งานแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2559


bottom of page